1⃣اگر ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه باشد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم نمی شوند.
2⃣ اگر ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه باشد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند.
3⃣ به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند.
4⃣ به تحمل هیچ مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی محکوم نمی شوند.

جواب 👈در مواردی که طفل یا نوجوان مرتکب جرم تعزیری شود، صرفا در صورتی به مجازات یا اقدامات تامینی محکوم می شود که سن وی 9 سال شمسی یا بیشتر باشد.

ماده 88 قانون مجازات اسلامی