Fail safe Clause :

کاربرد این شرط در قراردادهای EPC نفتی  بوده 
و هدف از این شرط محافظت از منافع شرکت پروژه در برابر پیمانکار می باشد.

این شرط بیان می دارد که در مواردی که بنا به عللی (از قبیل نامعین بودن و عدم تعیین  واقعی میزان وجه  التزام که به بطلان و عدم اعتبار و غیر موثر بودن چنین شرطی می انجامد)  اخذ خسارات در غالب وجه التزام برای شرکت پروژه میسر نباشد  ، شرکت پروژه قادر به جبران ضرر و زیان عمومی خود از طریق توسل به قانون جهت تاخیر در تحویل و یا اجرای ناقص پیمانکار خواهد بود .


(  توضیح اینکه یکی از موارد لازم الاجرا بودن وجوه التزام (Liquidated Damages )   در قراردادها قابلیت پیش بینی میزان حقیقی ان در هنگام تنظیم قرارداد می باشد .
در غیر این صورت چنین وجوه التزامی به عنوان  Penalty محسوب گردیده  و غیر قابل قابل اجرا شناخته خواهند شد )در زیر نمونه ای از این شرط قراردادی در قراردادهای EPC نفتی اورده شده است 👇


If clause ( delay liquidated damages ) is found for any reason to be void, invalid or otherwise inoperative so as to disentitle the Project company from claiming Delay Liquidated Damages , the Project company is is entitled to claim against the Contractor damages at law for the Contractor's failure to complete the works by the Date for Practical Completion.