ماده 1) طرفین قرارداد:

الف) موجر/موجرین 

شخص حقیقی: 

خانم/آقای: ................................. اصالتاً / وکالتاً / قیمومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند: ....................... به شماره شناسنامه: .................... صادره از: ................................... کدملی: ......................................... متولد: ............................. ساکن: ........................................................................................................................................................................................ 

شماره تلفن ثابت: ....................... همراه: ........................ 

شخص حقوقی: 

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن: ......................................... با مدیریت: ....................................... به شماره ثبت: .......................................... به آدرس: ........................................................................................................................................ شماره تلفن: ................................

ب) مستأجر/مستأجرین

شخص حقیقی:

خانم/آقای: ................................. اصالتاً / وکالتاً / قیمومتاً / ولایتاً / وصایتاً / فرزند: ........................ به شماره شناسنامه: ....................... صادره از: ................................... کدملی: .................................... متولد: ................................. ساکن: ........................................................................................................................................................................................

شماره تلفن ثابت:  ....................... همراه: ........................ 

شخص حقوقی:

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن: ........................................... با مدیریت: ....................................... به شماره ثبت:

.............................. به آدرس: .................................................................................................................................................... شماره تلفن: ..................................... 

که در متن قرارداد طرفین، به اختصار موجر/مستأجر نامیده می‌شوند.

ماده 2) موضوع قرارداد: 

تملیک عین مستأجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستأجر به موجر طبق شرایط این قرارداد ........... دانگ /دستگاه / یک باب:  .................... به مساحت: ................. مترمربع به شماره پلاک ثبتی: ........................... فرعی از: ................... اصلی: ..................... واقع در بخش: ........................ حوزه ثبتی: ..................... دارای سند مالکیت به شماره: ............................ صفحه: .................... دفتر: ............................ صادره به نام: ................................... با حق استفاده آب / برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراکی /شوفاژ روشن/غیرروشن/کولر/پارکینگ: ........................ فرعی به متراژ: ........................ مترمربع/ انباری فرعی: .................. به متراژ: .................. مترمربع / تلفن دایر به شماره: / ............................. غیر دایر و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که به رؤیت مستأجر / مستأجرین رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است. 

ماده 3) مبلغ قرارداد (اجاره بهاء):

کل مبلغ اجاره بها مبلغ: ............................. ریال وجه رایج کشور معادل: ......................... تومان می‌باشد که مبلغ: .............................. ریال معادل: .................. تومان به عنوان پیش پرداخت، نقداً / طی چک شماره: ............................... بانک: ............................. شعبه: ............................ تحویل موجر گردید و باقیمانده در مواعد: ............................................... توسط مستأجر به موجر پرداخت می‌گردد. 

ماده 4) مدت قرارداد: 

................ سال/ماه شمسی/روز که آغاز آن از تاریخ: ......................... لغایت: ......................... می‌باشد. 

ماده 5) تعهدات طرفین قرارداد:

1-5- طرفین متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند 1 ماده 8 قرارداد در تاریخ: .................................... در دفتر اسناد رسمی شماره: ....................... واقع در: .................................................................... حاضر شوند و نسبت به تنظیم سند رسمی به نام مستأجر اقدام نمایند. 

ماده 6) فسخ قرارداد: 

1-6- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین مبنی بر علم و اطلاع کامل از عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس که به طور واضح و آشکار علت غبن باشد مستثنی است. 

 2-6- اگر مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر بیش از: .............. ماه تخلف نماید، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نماید. در این صورت بخشی از اجاره بهای پرداختی در مواعد گذشته به میزان: ........................... ریال معادل: ................... تومان به عنوان اجاره‌بهای قرارداد در مالکیت موجر مستقر و مابقی به ضمیمه پیش پرداخت به مستأجر مسترد خواهد شد. در صورتی که از ابتدای قرارداد اجاره‌بهای اقساطی به عنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد، موجر می‌تواند با کسر اجاره‌بها از محل پیش پرداخت، مابقی را به مستأجر مسترد نماید. 

3-6- موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به دیگری نخواهد داشت تخلف از این تعهد هیچ تأثیری در اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد ندارد و مستأجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند و یا اینکه با اقامه دعوا به طرفیت موجر و منتقل الیه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا کند. 

ماده 7) وثایق و تضامین: 

1-7- یک برگ سفته به مبلغ: ......................... ریال معادل: .................. تومان ممضی به امضای مستأجر، بدون تاریخ در اختیار موجر قرار داده شد و بین طرفین مقرر گشت در صورت عدم انجام تعهدات یا در صورت عدم پرداخت هزینه‌های آب، برق، تلفن، گاز و شارژ از طرف مستأجر، موجر می‌تواند سفته مذکور را مورخ نموده و نسبت به وصول کل مبلغ یا قسمتی از آن – به تشخیص خود – اقدام کند. 

2-7- یک فقره چک به تاریخ: ..... / ..... / .....13 / بدون تاریخ به مبلغ: .............................. ریال معادل: ....................... تومان از حساب جاری شماره: .................... بانک: ...................... شعبه: .................. از طرف مستأجر در اختیار موجر قرار داده شد. در صورتی که مستأجر هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن و شارژ را نپردازد موجر می‌تواند این وجوه را پرداخت و از محل چک مستأجر طلب خود را وصول کند. چک مورخ: ..... / ..... / .....13 در صورتی که تا تاریخ: ..... / ..... / ..... 13 مورد استفاده قرار نگرفته باشد، در تاریخ اخیر با چک دیگری با تاریخ روز تعویض خواهد شد (منظور این است که از تاریخ صدور و تنظیم چک بیش از شش ماه نگذرد چراکه این امر باعث انتفاء جنبه کیفری چک خواهد شد). در خصوص چک بدون تاریخ، موجر در مورخ کردن آن به میل خود مختار و مجاز است. 

ماده 8) شرایط قرارداد:

1-8- طرفین قرارداد کردند که پس از پرداخت آخرین قسط اجاره‌بها، عین مستأجره به مالکیت مستأجر درآید.

2-8- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می‌باشد. 

3-8- در صورتی که مستأجر در مدت اجاره تمامی اجاره‌بها را یکجا پرداخت کند، عین مستأجره از همان تاریخ به مالکیت مستأجر درآمده و طرفین مکلف خواهند بود ظرف مدت: ........................ از تاریخ پرداخت، نسبت به اجرای مفاد بند 1 ماده 5 اقدام نمایند. در صورت امتناع موجر از دریافت اجاره بها، مستأجر می‌تواند با پرداخت اجاره‌بهای مذکور به صندوق ثبت یا دادگستری تعهد خود را اجرا نماید.

4-8- مستأجر نمی‌تواند / می‌تواند در طول مدت اجاره نسبت به اجرای تعهدات و حقوق مندرج در این قرارداد شخص دیگری را به عنوان طرف مورد معامله با موجر جایگزین خود کند. در صورتی که طبق توافق مستأجر حق واگذاری مورد معامله را به دیگری داشته باشد انتقال گیرنده از حیث اجرای تعهدات و پرداخت اقساط و سایر آثار قرارداد مثل مستأجر سابق خواهد بود. 

ماده 9) نحوه جبران خسارات: 

1-9- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند 2 ماده 6 متخلف مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ: .................................... ریال معادل: ........................... تومان به عنوان خسارت تأخیر در اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند و این خسارت مانع از الزام به اجرای تعهد اصلی نخواهد بود. خسارت مذکور در این بند نسبت به تخلف مندرج در بند  3 ماده  8 نیز قابل اجرا خواهد بود. 

2-9- در صورتی که الزام مقرر در بند 3 ماده 6 ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی که خریدار متقبل شده است را پرداخت کرده و مبلغ: ........................... ریال معادل: .................... تومان به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید. 

ماده 10) مرجع حل اختلاف: 

در صورت بروز اختلاف بین طرفین آقا/خانم:  ........................ به نشانی: ........................................................................... به عنوان داور مرضی‌الطرفین به حل و فصل اختلافات طرفین می‌پردازد. 

تبصره 1: چنانچه داور مذکور نخواهد یا نتواند در خصوص اختلاف به وجود آمده داوری و حکمیت نماید، آقا/خانم: ................................ به نشانی: .............................................................................................................................. به عنوان جانشین وی به عنوان داور تعیین می‌گردد. 

تبصره 2: داور مذکور با توجه به درخواست کتبی هر یک از طرفین، مجاز به رسیدگی و صدور رأی خواهد بود و رأی ایشان برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است. 

ماده 11) اقامتگاه طرفین:

نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی می‌گردد و در صورت تغییر نشانی طرفین متعهد هستند مراتب را به نحو مقتضی حداکثر ظرف: ......... روز به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر این صورت ارسال کلیه مراسلات، آگهی‌ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق معتبر خواهد بود. 

 ماده 12: نُسخ قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در تاریخ: ..... / ..... / ..... 13 به تعداد: ...... نسخه با اعتبار واحد تنظیم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردید. 

این سند با حضور: 

- ....................................... فرزند: ....................... به شماره شناسنامه: ............. ساکن: ......................................................

- ....................................... فرزند: ....................... به شماره شناسنامه: ............. ساکن: ......................................................

افراد معتمد موجر و مستأجر به عنوان شاهد تنظیم ،امضاء و مبادله شد. 

                                                                                                                        

امضاء موجر                                   امضاء مستأجر                                            امضاء شاهد اول 

 

 امضاء شاهد دوم                              مهر و امضای مدیر بنگاه معاملات ملکی