خواهان 

خوانده

تعیین خواسته و بهای آن :

صدور حکم به تنفیذ فسخ قرداد به علت علّت تخلف از شرط ملزم به 20100000 و استرداد مبیع  به انضمام کلیه خسارات قانونی و قردادی

دلایل و منضمات :

           کپی مصوق  : 1_متن مبایعه نامه مورخ 1/7/96    .  2_اظهار نامه شماره ...

ریاست محترم دادگاه عمومی :

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب .................................  طی مبایعه نامه ای در تاریخ  1/7/96  خودروی پرایدی به شماره انتظامی............شماره موتور 458  و شماره شاسی  141228338642 س » را تحت شرایط مندرج در مبایعه نامه  مارالذکر به خوانده محترم جناب اقای ........................... ، منتقل نموده ام.

لکن متأسفانه مشارٌالیه به تعهدات  قردادی خویش عمل ننموده است .

نظر به اینکه در بند اخر قرداد مذکور قید شده است «در صورت انجام نشدن بندهای فوق  توسط هر کدام از طرفین  قرداد فسخ و مبلغ ده میلیون ریال به عنوان ضرر و  زیان  در نظر گرفته می شود.

در همین راستا  از آنجا  که  ایشان حاضر  به انجام تعهدات خویش نبوده اند اعلام اراده خویش مبنی بر فسخ معامله را به وسیله  اظهارنامه شماره .... به اطلاع خوانده محترم رسانده ام.

فلذا مستنداً  به مواد 399 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و به استناد شرط معنونه در بند آخر مبایعه نامه ، صدور حکم به تنفیذ فسخ قرداد استنادی ومحکومیت خوانده محترم به استرداد مبیع  مورد معامله  به انضمام کلیه خسارات قانونی قردادی  و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

حتماً خواهشمند  است جهت جلوگیری  از تضییع  حقوق اینجانب و مورد معامله  دستور توقیف فیزیکی خودروی مورد نظر را صادر بفرمائید.

قبلاً از حسن عنایت آن مقام قضائی محترم کمال تشکر را دارم.