اگر فرد بیش از ۶۶درصد ازکارافتادگی داشته باشد ازکارافتاده کلی شناخته شده و در صورت حادثه ناشی از کار، بدون نیاز به حداقل سابقه و در صورت حادثه غیرناشی از کار در صورت داشتن حداقل یک‌سال سابقه در ۱۰سال آخر قبل از وقوع از کارافتادگی و حداقل ۹۰روز سابقه در سال ماقبل از تاریخ وقوع ازکارافتادگی، مشمول مستمری ازکارافتادگی کلی خواهد شد.