سؤال : مجازات دریافت شناسنامه موهوم چیست ؟

پاسخ :  براساس ماده بند۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت جریمه نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سؤال : مجازات استفاده از شناسنامه مکرر پس از رسیدن به سن ۱۸ چیست ؟

پاسخ : براساس ماده بند۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس

از۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت جریمه نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سؤال : مجازات عدم ارسال گواهی ولادت به ثبت احوال چیست ؟

پاسخ : براساس ماده ۱۹ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، علاوه بر الزام به انجام تکلیف قانونی جزای نقدی هم در بر می گیرد.

سؤال : مجازات عدم اطلاع وفات به ثبت احوال چیست ؟

پاسخ :  براساس ماده ۳ و ۲۶ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه،علاوه بر الزام به انجام تکلیف قانونی جزای نقدی هم در بر می گیرد.مجازات دریافت شناسنامه موهوم

سؤال : مجازات اقدام به اخذ شناسنامه المثنی با  داشتن آن چیست؟

پاسخ :  براساس ماده ۴ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای نقدی در برمی گیرد.مجازات دریافت شناسنامه موهوم.

سؤال : مجازات مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر چیست ؟

پاسخ :  بر اساس ماده ۵ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای نقدی و تکرار بیش از ۲ بار علاوه بر جزای نقدی حبس از ۹۱ روز تا ۱سال را دربر میگیرد.

سؤال : مجازات همراه نداشتن کارت شناسایی در مناطقی که دولت اعلام داشته است چیست ؟

پاسخ : براساس ماده ۳ و ۳۸ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه،علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی جزای نقدی هم دربر می گیرد.

سؤال : مجازات استفاده از اسناد سجلی فاقد اعتبار چیست ؟

پاسخ :  براساس ماده ۸ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، علاوه بر الزام به تعویض پرداخت جزای نقدی را هم دربر میگیرد.

سؤال : مجازات چاپ غیر مجاز اوراق اسناد جعلی چیست ؟

پاسخ : براساس ماده ۱۳ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از ۲ سال تا ۵ سال و پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.مجازات دریافت شناسنامه موهوم.

سؤال : مجازات خریدو فروش شناسنامه و اسناد سجلی چیست ؟

پاسخ :  براساس ماده ۱۵ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزاینقدی و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم خواهد شد.