ریاست محترم دادگاه عمومی
با سلام
احتراما به استحضار می رساند 
با توجه به اینکه مدت ......... از غیبت آقا / خانم ................. گذشته است و تاکنون هیچ گونه خبری در خصوص حیات یا فوت ایشان به دست نیامده و سن مشارالیه در حال حاضر ......... سال می باشد ، لذا صدور حکم مبنی بر موت فرضی وی مورد استدعاست .