خواهان:

خوانده:

وکیل:

خواسته :

واخواهی نسبت به دادنامه شماره ............................................ مورخ .............................. در کلاسه اصداری ...................... از دادگاه محترم شعبه ........................... موضوع پرونده شماره 9x0758 مطروحه در آن شعبه و بدواً صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی دادنامه شماره 9xxxx70228900xx9،

دلایل و منضمات :

رونوشت دادنامه شماره ............................، وکالتنامه ، رونوشت برگ جلب، ابلاغیه مورخ ..................... ، استشهادیه 

 

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراماً به استحضار می رساند :

با توجه به صدور دادنامه غیابی شماره 9xxx970228900xy9 از آن شعبه محترم و عدم اعلام نشانی صحیح اینجانب،بنده از دعوی نامطلع بوده و امکان حضور و دفاع در دادگاه را نداشته ام لهذا با توجه به شرایط اقتصادی حاصله و ضبط وثایق اینجانب توسط واخوانده و عدم دسترسی به اموال سهل الوصول امکان پرداخت هزینه واخواهی برای بنده میسر نمی باشد با تعرفه شهود بدواً درخواست پذیرش اعسار ازهزینه واخواهی و پس از آن قرار قبولی واخواهی را از حضور محترمتان استدعا دارم.

ضمناً دفاعیات مشروح و مستند متعاقباً تقدیم حضورتان می گردد.

قبلاً از همکاری حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تجدید مراتب احترام و سپاس..................