Prevention Principle in EPC Contracts (Oil & Gas Sector)

اصل ممانعت در قراردادهای ئی پی سی در بخش نفت و گاز :

یکی از مزایای یک  قرارداد ئی پی سی  تعهد اتمام ان در تاریخی معین می باشد . 

به طوری که اگر پیمانکار کارها را در ان تاریخ به اتمام نرساند، وی ملزم به پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد می باشد.

با این حال در شرایط خاصی پیمانکار مستحق تمدید زمان تکمیل پروژه می باشد.

بطوریکه عدم اعطا این زمان اضافی توسط کارفرما  به وی منجر به ابطال مبلغ وجه التزام تعیینی و جایگزینی سیستم  At Large  ( تعیین زمان توسط دادگاه ) خواهد گردید.

که بر طبق ان پیمانکار موظف به تکمیل پروژه در یک زمان معقول می باشد.

این موضوع ناشی از اصلی به نام اصل ممانعت ( Prevention Clause ) می باشد .

اصل ممانعت که یکی از اصول انصاف می باشد، توسط دادگاه ها و جهت منع کارفرمایان از اعمال رفتار ناعادلانه به پیمانکاران گسترش  داده شد .

به طور مثال برای جلوگیری شرکت های پروژه که خود باعث تاخیر در کار پیمانکاران می شدند  و سپس  ادعای وجه التزام بابت تاخیر رامی نمودند  (DLD).

با وجود تمایل دادگاه ها در استفاده از این شرط، استحقاق پیمانکار در تمدید زمان اتمام کار به طور مطلق نمی باشد.

به طوریکه امکان محدود کردن حقوق پیمانکار و تحمیل پیش فرض هایی بر توانایی پیمانکار در  تمدید مدت اتمام کار وجود دارد.

مواردی که پیمانکار می تواند مدت انجام کار خود را تمدید نماید در شرطی تحت عنوان EOT Clause مشخص می گردد.

EOT = Extension of Time

موارد استانداردی که در قراردادهای ئی پی سی می توانند باعث افزایش مدت تکمیل پروژه گردند عبارتند از :

١) فعل ، ترک فعل ، نقض و یا قصور شرکت پروژه

٢) تعلیق کارها توسط شرکت پروژه (به غیراز مواردی که تعلیق ناشی از فعل و یا ترک فعل پیمانکار باشد) .

٣) تغییر در شرح کار

٤) فورس ماژور