🔺اقراربه خودخواسته که دادگاه راازهر دلیل دیگری بی نیاز وپرونده را آماده صدور حکم می کند رااقرارقاطع می نامند.


🔺اقرار تنها امری راثابت می نماید که مقر به آن خبر داده است .

🔺اقرارغیر قاطع ؛«اقراربه مقدمات دعوا »نیزخوانده می شود.

🔺اقرارقاطع وغیرقاطع ،نباید بااقرارصریح وضمنی ویابااقرارکلی وجزیی اشتباه شود

🔺اقرارقاطع وغیر قاطع ممکن است دردادگاه ،درخارج ازدادگاه ،کتبی وشفاهی ،صریح وضمنی باشد.

🔺حکم راجع به فسخ نکاح ،چنان چه مستند به نظریه یک یاچند کارشناس باشد که طرفین ،رأی آن هاراقاطع دعوا قرار داده باشند ،مطلقا قابل فرجام نیست.

🔺احکام مستند به اقرار دردادگاه ،قابل تجدید نظر وفرجام نیست.

💥نکته ها
چنان چه رای فرجام خواسته ،ازدادگاهی صادرشده باشد که فاقد صلاحیت باشد دیوان عالی کشور درمورد عدم صلاحیت ذاتی رأی رانقض می نماید ودرموردعدم صلاحیت محلی ،اگرایراد شده باشد ،رأی رانقض می نماید.

🔘درصورتی که دادگاه عمومی حقوقی ،درغیرمواردی که قانونا مجازاست ،غیرعلنی برگزارشود رأی صادره به همین علت ،قابل فسخ یانقض بوده واقدام قاضی آن تخلف است .

🔘تشخیص منافات علنی بودن جلسه دادرسی باعفت عمومی یانظم عمومی بادادگاه است .

🔘اصل علنی بودن جلسه دادرسی تضمینی جهت قضاوت شوندگان شمرده می شود تادرپرتو نوعی کنترل افکارعمومی ،به طور شفاف موردقضاوت قرارگیرندکه می توان آن راازاصول دادرسی وقواعد آمره حقوق اصحاب دعوا به درجه یی ازاهمیت به شمار اورد که رأی راازاعتبار قانونی بیندازد.

درصورتی که تصمیم دادگاه درخصوص علنی یاسری برگزارشدن محاکمه ،باتوجه به محتویات پرونده وسایر ادله ،مخالفت بیّن بانصوص مزبور داشته باشد ،ممکن است آن راتخلف انتظامی قاضی نیزمحسوب نمود.

درصورتی که دادگاه صادر کننده حکم صلاحیت محلی نداشته وازحکم فرجام خواهی شده باشد ،حکم درصورتی به این علت نقض می شود که خوانده دراولین جلسه دادرسی ایراد نموده باشد.

💢 نکته ها
هرگاه پس ازصدور رأی فرجام خواسته ،قانونی که در رأی مورداستناد قرارگرفته تغییرپیدا کند دیوان عالی کشور به قانون لاحق توجه نمی کند ،تفاوتی نمی کند که حکم یاقرار باشد.

حکم فرجام خواسته باقوانین حاکم درزمان رسیدگی فرجامی مخالف است اماباقوانین حاکم درزمان صدور مخالفتی ندارد ،این حکم نقض نمی شود.

اگردادگاه صادرکننده رأی صلاحیت محلی نداشته باشد دیوان عالی کشور دررسیدگی فرجامی درصورتی رأی رانقض می کند که نسبت به صلاحیت ایراد شده باشد.
✍🏻 تشریح از رای بدوی «بدون تجدیدنظرخواهی» مستقیم فرجام خواهی میشود، در مرحله فرجام رای نقض و به همان شعبه یا شعبه هم عرض دیگری جهت رسیدگی ماهوی ارسال میشود، شعبه حکم بدوی رو صادر میکند.


🔴 سوال آیا از حکم بدوی دوم میتوان تجدیدنظرخواهی نمود؟

بله میتوان. هرچند از رای قبلی تجدیدنظرخواهی نشده و مستقیم فرجام خواهی شده است اما این امر مانع تجدیدنظرخواهی از رای دوم ((رایی که پس از نقض رای اول صادر شده)) نیست.
در نتیجه رای دوم قابل تجدیدنظر است.

✅رأیی که براساس اعتراض ثالث صادرمیشود:

تابع مقررات عام آ د م است پس قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.