لیزینگ عبارت از یک رشته فعالیت اعتباری کاملا تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی بادوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشند، منعقد می شود.
✅ این روش مجموعه ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و نهایتا فروش (تملیک) را در بر میگیرد.

لیزینگ انواع مختلف دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱-لیزینگ عملیاتی
۲- لیزینگ مالی
۳ – لیزینگ فروش و اجاره مجدد