بیمه بیکاری تاثیر در میزان محاسبه مزد بازنشستگی ندارد و در زمان دارا بودن شرایط به میزان پرداختی قبل و بعد بیمه بیکاری توجه و ملاک بازنشستگی قرار خواهد داشت اما صرفا مدت اخذبیمه بیکاری در میزان سابقه مفید تاثیر گذارخواهد بود.