در چه شرایطی شکایت کیفری نمیتوان از چک کرد؟

1⃣ اگر چک سفید امضا داده شده باشه و یا چک بدون تاریخ صادر شده باشه و این امر هم ثابت بشود

2⃣ اگر در متن چک نوشته شده باشه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی است, مثلا در صورتیکه اجناس سالم باشد یا مثلا در فلان تاریخ اجناس را تحویل داد وجه چک وصول گردد

3⃣اگر در متن چک قید شده باشه چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است مثلا در متن چک قید می‌شود: این چک بابت تضمین و ضمانت انجام کار داده می شود یا مثلاً قید شود: چک بابت حسن انجام کار داده می‌شود

4⃣حالا اگر در متن خود چک موارد ۲ و ۳ قید نشده باشه اما ثابت بشه که بابت همان موارد چک صادر شده باز هم چک از حالت کیفری خارج میشه
 مثلا در خود متن چک چیزی راجع به تحقق شرطی یا تضمین نوشته نشده اما شماره همین چک در قولنامه ذکر شده و در آنجا هم نوشته شده این چک بابت تضمین نزد طرف معامله می باشد

5⃣در صورتی که ثابت بشه چک بعد دار بوده یعنی الان که معامله میشه چک بده برای چند روز دیگه
(تاریخ واقعی صدور چک جلوتر از تاریخ مندرج در متن چک باشه)