این قرارداد بین شرکت / خانم / آقای ......................... دارای کد نمایندگی ......................... از شرکت بیمه ................ به نشانی : .............................................................................. که منبعد نماینده بیمه نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای ......................... فرزند ......................... دارنده شناسنامه شماره ......................... صادره از ......................... ساکن ............................................................................. شماره تلفن ......................... شغل ......................... محل کار ......................... به نشانی ............................................................................. تلفن محل کار ......................... که بعد از این بازاریاب نامیده می شود از طرف دیگر به شرح و شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده 1 ـ موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از بازاریابی برای فروش بیمه نامه هائی که نماینده به نمایندگی از طرف شرکت بیمه .................. حق فروش آن را دارد.

تبصره : موضوع قرارداد صرفا" انجام اقدامات بازاریابی و تهیه مقدمات فروش بیمه نامه می باشد و فروش بیمه نامه (صدور و امضاء بیمه نامه) در اختیار بازاریاب نبوده و از وظایف و اختیارات « نماینده بیمه » می باشد.

ماده2 ـ وظایف و تعهدات بازاریاب :

1-2- مراجعه به مشتریان بالقوه برای فروش بیمه نامه و ارائه توضیحات مشروح و کافی درخصوص هر کدام از بیمه نامه های مورد نظر مشتری و بیان فوائد و نکات مثبت بیمه نامه مورد نظر و پاسخ به سوالات احتمالی مشتری و راهنمائی مشتری به انتخاب مناسبترین نوع از انواع بیمه نامه مورد نظر
2-2- ارائه فرم درخواست صدور یا تمدید بیمه نامه به مشتری
3-2- همــکاری در تکمیل فرم های پیشنهاد بیمه با بیمـه گذاران و ارائه راهنمائیهای لازم و جمــع آوری فرم های مذکور و تسلیم آن به نماینده در همان روز یا ارسال آنها توسط نمابر برای نماینده
تبصره : بازاریاب مسئول صحت امضاء متقاضی بیمه که ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می نماید، می باشد.
4-2- بازاریاب در ارائه توضیحات و بیان فوائد بیمه نامه ها بایستی از اغراق و افراط خودداری نماید و بازاریابی او باید به نحوی باشد که متقاضی را به واقعیات بیمه نامه براساس مقررات مربوطه آشنا ساخته و از ایجاد توهم و توقع غیرواقعی در رابطه مزایای بیمه نامه و تکالیف بیمه گر پرهیز کند.
5-2- بازاریاب حق وصول حق بیمه یا وجهی به نام خود را ندارد و مکلف است ضمن راهنمائی بیمه گذاران جهت واریز وجوه حق بیمه براساس جداول و تعرفه و ضوابطی که از سوی نماینده ارائه می شود به حساب بانکی مربوطه، نسبت به دریافت فیش بانکی واریز وجوه مربوطه و تحویل آن به نماینده اقدام نماید.
تبصره : دریافت وجوه نقد توسط بازاریاب از متقاضی بیمه موکول به اجازه مخصوصی است که نماینده بیمه پس از گذشت سه ماه از فعالیت بازاریاب درصورت صلاحدید، بنام بازاریاب صادر خواهد نمود. این اجازه نامه درصورت صدور جزء لاینفک این قرارداد تلقی می شود.
6-2- بازاریاب تعهد می نماید هرگونه مدارک دریافتی و فیش بانکی یا وجه نقد و یا چکهای دریافتی در رابطه با موضوع قرارداد را سریعا" و طی همان روز به نماینده بیمه تسلیم نماید.
7-2- بازاریاب تحت هیچ شرایطی حق دریافت وجه یا وجوهی اضافه بر حق بیمه متعلقه تحت هر عنوان اعم از حق مشاوره، ‌هزینه های سربار و غیره را ندارد.
عدول از این شرط موجب فسخ قرارداد حاضر گردیده و بازاریاب مکلف است از عهده خسارات مربوطه که حسب مورد ممکن است به بیمه گذار، نماینده بیمه و یا شرکت بیمه وارد شود، برآید.
8-2- بازاریاب تعهد می نماید شئونات اسلامی، اخلاقی و عرفی را از هر حیث و جهت در رابطه با موضوع قرارداد رعایت نماید.
9-2- بازاریاب تعهد می نماید که خارج از حدود این قرارداد عمل نکند و مسئولیت جبران خسارت هر تعهدی که خارج از حدود این قرارداد به نماینده بیمه و شرکت بیمه پارسیان وارد شود به عهده اوست و نیز بازاریاب مسئول جبران کلیه خساراتی که در اثر عدم مراعات شرایط این قرارداد و مقررات مربوط و یا تقصیر، غفلت و یا قصور خود به بیمه گذاران یا صاحبان حقوق آنها و یا افراد ذینفع در بیمه نامه ها و یا اشخاص ثالث و یا بیمه گر به تشخیص نماینده وارد آید خواهد بود. لذا بازاریاب ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و اسقاط می نماید.
10-2- بازاریاب تعهد می نماید کلیه اطلاعات مربوط به بیمه گذاران و بیمه شدگان و نیز نماینده بیمه را که در رابطه با انجام موضوع قرارداد و یا در اثر حضور در جلسات و مذاکرات کسب می نماید محرمانه تلقی نموده و از افشای آن خودداری نماید.
11-2- محل کار و دفتر بازاریاب همان دفتر کار نماینده بیمه است و بازاریاب بطور مستقل و جداگانه دارای دفتر کار شناخته نمی شود و چنانچه از باب تسهیل در انجام وظایف و تمرکز امور بازاریابی خود محل دیگری را نیز داشته باشد حق نصب تابلو و انجام تبلیغات در این رابطه را ندارد.
12-2- بازاریاب حق ندارد در زمان اعتبار این قرارداد با سایر نمایندگی ها و شرکت های بیمه قرارداد بازاریابی یا با هر عنوان دیگری را منعقد و فعالیت نماید.
13-2- بازاریاب به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی حق ندارد این قرارداد و یا اجرای آن را جزئا" و یا کلا" به دیگری واگذار نماید و یا خود دارای بازاریاب و عواملی از این قبیل باشد.
14-2- بازاریاب حق مذاکره با بیمه گذاران فعلی نماینده و شرکت بیمه پارسیان اعم از دولتی یا غیر دولتی را نخواهد داشت.
15-2- بازاریاب متعهد است قبل از قبول بیمه , بیمه گذاران را به حدود حقوق و تکالیفی که به مناسبت قرارداد بیمه در قبال بیمه گر خواهند داشت کاملاً واقف سازد.
16-2- بازاریاب ملزم به رعایت کلیه الزامات، تعهدات, مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از طرف نماینده بیمه می باشد.
17-2- بازاریاب تعهد می نماید از کارت شناسائی که نماینده بیمه در اختیار او قرار می دهد صرفا" در جهت تسهیل اجرای وظایف بازاریابی استفاده نماید و از هرگونه استفاده دیگر و نیز چاپ و تکثیر آن خودداری نماید.

ماده 3- حق الزحمه :


میزان حق الزحمه بازاریاب در پیوست قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب می شود مندرج است و در هر زمان با تراضی طرفین جزاً یا کلاً قابل تعدیل (کاهش یا افزایش) خواهد بود.
تبصره : حق الزحمه بازاریاب پس از وصول حق بیمه بیمه نامه های مربوطه و دریافت کارمزد نماینده بیمه از بیمه ................ قابل پرداخت خواهد بود.

ماده4 ـ مدت قرارداد :


مدت قرارداد یک سال است که از تاریخ امضاء آن توسط طرفین اعتبار می یابد و در صورتیکه یک ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد هیچ یک از طرفین کتبا" خواستار عدم ادامه آن نشود، قرارداد برای سال دیگر و به همین ترتیب برای سال های بعد تمدید خواهد شد.

ماده 5- سایر موارد :


1-5- نماینده بیمه حق دارد در صورتی که تشخیص دهد بازاریاب تعهدات مندرج در قرارداد را جزئاً یا کلاً انجام نمی دهد قرارداد را در هر موقع که صلاح بداند با ابلاغ اخطاریه 15 روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
2-5- نظر به اینکه این قرارداد به هیچ وجه تعهد استخدام برای نمایندگی ایجاد نخواهد نمود , لذا بازاریاب تعهد می نماید در صورت فسخ یا خاتمه مدت قرارداد بلافاصله بدون هر گونه عذر و بهانه ای نسبت به تحویل و تسلیم اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی و بیمه گذاران که نزد وی می باشد , به نمایندگی اقدام و ضمن تسویه حساب رسید دریافت دارد.
3-5- بازاریاب وجه الضمانی به مبلغ ................................. به صورت ................................. که فتوکپی آن به پیوست است, به نماینده سپرده است و تعهد می نماید در هر زمان که نماینده تقاضای تغییر و تعویض آن را بنماید , حداکثر ظرف مدت 15 روز اقدام لازم معمول دارد در غیر اینصورت قرارداد حاضر فسخ شده تلقی میگردد.
تبصره1 : درصـورت تخلف بازاریاب از مفاد قرارداد و نهایتا" بدهکار شدن به نمـاینـده و یا ایجاد خسارت به بیمه گزاران و بیمه شدگان نماینده وفق مقررات موضوعه حق استفاده از تضمین را دارد و درصورت تسویه حساب کامل، با رعایت مفاد تبصره 4 تضمین آزاد خواهد شد.
تبصره 2 : تضمین دریافتی نافی جبران کل خسارتی که از عملکرد بازاریاب به نماینده , شرکت بیمه پارسیان و یا بیمه گذاران و یا زیاندیدگان وارد آید نبوده و نامبرده مکلف به جبران هر گونه خسارت مذکور خواهد بود.
تبصره 3 : آقای ............................... فرزند ......................... دارنده شناسنامه شماره ......................... صادره از ......................... به عنوان ضامن حاضر و اعلام می دارد در صورتیکه بازاریاب از انجام شرایط و تعهدات مندرج در قرارداد استنکاف ورزد و یا در اجرای آن اهمال نماید ضامن ملزم و متعهد می شود که به مجرد وصول اولین اخطار از طرف نماینده بدون هیچ گونه حق ایراد و اعتراض نسبت به پرداخت وجه الضمان مذکور اقدام نمایند و در صورت استنکاف، نماینده حق دارد با صدور اجرائیه علیه بازاریاب و ضامن منفردا" یا مجتمعا" یا تضامنا" مطالبات خود را از اموال مشارالیهم تامین نماید.
تبصره 4 : وجه الضمان مذکور پس از پایان و یا فسخ قرارداد و تسویه حساب فیمابین با بازاریاب برای مدت دو سال از تاریخ انقضاء آخرین بیمه نامه پیشنهاد و صادر شده توسط بازاریاب نزد نمایندگی باقی خواهد ماند و پس از خاتمه دو سال قابل استرداد خواهد بود.
تبصره 5 : هر تغییر احتمالی در این قرارداد صرفا" بصورت کتبی (متمم قرارداد) معتبر خواهد بود.
4-5- حقوق بازاریاب نسبت به پرتفوی ایجاد شده توسط او محفوظ است و نماینده حق ندارد بیمه ای را که بوسیله بازاریاب پیشنهاد یا تقاضا شده بدون در نظر گرفتن حقوق بازاریاب بنام خود ثبت و یا در لیست کارکرد بازاریاب دیگری قرار دهد.
5-5- بازاریاب و نماینده مکلف هستند یکدیگر را از تغییر اقامتگاه خود با قید نشانی کامل کتبا" مطلع سازند.
6-5- هر نوع اختلافی که در تفسیر و یا اجرای قرارداد روی دهد و بصورت مذاکرات دو جانبه حل و فصل نگردد از طریق حکمیت و طبق مقررات عمومی دادرسی حل و فصل خواهد شد.
این قرارداد در دو نسخه تنظیم و به امضاء رسیده و هر دو نسخه دارای اعتبار واحد و یکسان می باشد.
بتاریخ : ..............................

 

مهر و امضاء نماینده/ تاریخ /نام و نام خانوادگی بازاریاب/ امضاء بازاریاب

 

نام و نام خانوادگی ضامن /امضاء ضامن