کاربرد این قرارداد در صنعت نفت در دو مورد می باشد  :

١) قراردادی است که بین دو شرکت نفتی که در بلوکی  واحد و مشخص  جهت کسب مجوز امتیاز با یکدیگر رقابت می کنند بسته می شود.

بر طبق این قرارداد هر یک از دو شریک در برابر شریک دیگر متعهد می گردد که در صورت برنده شدن در رقابت ، به شریک دیگر پیشنهاد واگذاری ان امتیاز را بدهد.

این قرارداد جهت جلوگیری از افزایش مبلغ رویالتی و سایر پرداختی ها بین طرفین شرکت کننده در مزایده منعقد می گردد.


٢) قراردادی است که بین شرکت های نفتی که امتیاز اکتشاف را در بلوک مشخصی کسب نموده اند جهت  مشخص نمودن اینکه چه درصدی از بلوک به هر یک از شرکا تعلق دارد منعقد می گردد.