No damages for delay clause :
شرط عدم جبران خسارت در صورت تاخیر :

این شرط که یکی از انواع شروط انتقال ریسک
 (Risk Shifting Provisions )
می باشد ، شرطی خطرناک و به ضرر پیمانکاران است .

این شرط پیمانکاران را از جبران هزینه های اضافی که در اثر اضافه شدن مدت پروژه می باشد منع می نماید.

این ادعاهای پیمانکاران می تواند شامل هزینه های بالاسری افزایش یافته، هزینه های نظارت و یا در مورد هر مساله دیگر باشد.

نکته مهم و ریسکی این شرط در اینجاست که در صورت قبول این شرط ، حتی درصورتی که این افزایش هزینه ها در اثر تاخیرات خود کارفرما و یا موارد مرتبط با ایرادات طراحی وی باشد نیز برای پیمانکار قابلیت جبران وجود نخواهند داشت.

هر چند موارد استثنا بر این قاعده توسط سسیستم های قضایی شناخته شده واعمال می گردد ( مانند احراز سوء نیت کارفرما و یا تاخیرات ناشی از نقض اساسی کارفرما در قرارداد که در دادگاه های نیویورک اعمال می گردند )، اما بااین حال تعداد این موارد استثنائی بسیار محدود بوده و امضا قرارداد حاوی این شرط می تواند خطرناک بسیاری را برای پیمانکاران به همراه داشته باشد .