ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ...

سلام علیکم؛

احتراماً- در خصوص پرونده کلاسه ......... موضوع دعوی ....... به طرفیت آقای ........، با توجه به گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر نقل مکان خوانده از آدرس اعلامی و اینکه نشانی دیگری از وی در اختیار نیست، مستنداً به مفاد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی استدعا دارد مقرر فرمائید نسبت به ابلاغ اوراق قضائی از طریق انتشار آگهی اقدام فرمایند.

                                                         با تجدید احترام؛ .......