هو نعم المولی و نعم الوکیل

قرارداد مشاوره حقوقی خرید خدمت

در اجرای ماده ...............  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرائی آن و عطف به دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات مشاوره ای کارشناسان و متخصصان بشماره ...........مورخه ........... قرارداد خرید خدمت ذیل فیمابین سازمان ................. به نمایندگی آقای ............... به نشانی ............ که در این قرارداد اختصاراً سازمان نامیده می شود از یکطرف و آقای............ شماره شناسنامه............. صادره از............ دارای مدرک تحصیلی در رشته حقوق دارای پروانه پایه ...... وکالت  به نشانی............. که در این قرارداد اختصاراً طرف قرارداد نامیده می شود از طرف دیگر و بشرح مواد آتی منعقد می گردد.

ماده1- موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از امکانت و قابلیتها و توانائیهای طرف قرارداد به شرح ذیل؛ انجام کلیه امور محوله از سوی سازمان به عنوان مشاور حقوقی و قضائی  جهت ارائه خدمات حقوقی اعم از تنظیم شکوائیه، تهیه لوایح حقوقی، ارشادهای معاضدتی و قضائی

ماده2- مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ ....... لغایت ....... به مدت دوازده ماه میباشد.

تبصره1- در صورت رضایت سازمان از خدمات ارائه شده توسط طرف قرارداد مدت قرارداد پس از تسویه حساب کامل و عقد قرارداد جداگانه قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 2- حداکثر سقف کارکرد مجاز در طول هفته ....... ساعت در روزهای  ....... از ساعت  ....... لغایت ....... می باشد.

ماده 3- مبلغ قرارداد:

بهای خدمات مندرج در این قرارداد به ازای هر پرونده ارجاعی مبلغ ....... ریال می باشد که پس از گواهی انجام کار توسط مسئول مربوطه و تأئید معاونت ....... و پس از کسر کسورات قانونی از محل اعتبارات مربوطه طبق مقررات قابل پرداخت خواهد بود.

ماده4- شرایط و تعهدات:

1- طرف قرارداد حق واگذاری موضوع  قرارداد را به غیر حتی بنحو مشارکت و صلح حقوقی و... ندارد.

2- طرف قرارد مکلف و ملزم به رعایت ضوابط و مقررات اعلامی از سوی سازمان می باشد.

3- چنانچه طرف قرارداد (بنا به تشخیص مسئول مربوطه) نسبت به تعهدات خود تعلل ورزد سازمان میتواند نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد اقدام نماید.

4- طرف قرارداد مکلف به جبران و تأ مین هر گونه خسارت وارده از سوی وی به سازمان ............ می باشد.

5- کلیه اطلاعات داده شده به طرف قرارداد در جریان کار و طول مدت قرارداد محرمانه تلقی شده و ملزم به رعایت و حفظ آن و عدم افشا می باشد.

6- طرف قرارداد نمی تواند در طول مدت قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی که با سازمان وارد قرارداد می شود اشتراک منافع یا مشارکت داشته و یا ذینفع باشد.

7- در صورت ارجاع کار اضافی در غیر ساعت تعیین شده و خارج از وظائف محوله در ماده 2این قرارداد( نظیر اضافه کاری و یا ماموریت) پس از تائید مسئول مربوطه و حق الزحمه طرف قرارداد با رعایت ماده 3 این قرارداد پرداخت خواهد شد.

8- این قرارداد مشمول احکام قرارداد کار معین است و به هیچ عنوان جنبه سابقه کار و استخدام نداشته و هیچگونه تعهد استخدامی یا تعهد دیگری را برای طرف قرارداد ایجاد نخواهد نمود.

9- سازمان در قبال این قرارداد تعهدی بابت بیمه، پاداش، عیدی و سایر مزایای رفاهی ندارد.

10- مسئولیت رعایت بیمه، مالیات، خصوصاً ماده 13 قانون کار و 38 تامین اجتماعی بعهده طرف قرارداد می باشد.

11- چنانچه طرف قرارداد بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی و کسب موافقت سازمان به مدت دو هفته بصورت مستمر در محل خدمت حاضر نشود، سازمان می تواند با اطلاع قبلی و بصورت یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

12- چنانچه هر یک از طرفین قصد فسخ قرارداد را داشته باشد، بایستی یکماه قبل موضوع را کتباً به طرف د یگر اطلاع دهند.

13- طرف قرارداد متعهد گردید در کلیه جلسات و سمینارها( حسب اعلام سازمان) حضور مستمر داشته باشد.

14- در صورتیکه بنا به تشخیص سازمان، طرف قرارداد توانائی و کارائی لازم را جهت اجرای قرارداد نداشته باشد، سازمان می تواند یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

15- صلاحیت همکاری طرف قرارداد نهایتاً می بایست از سوی مراجع ذیصلاح تائید گردد بدیهی است در صورت عدم تائید  در هر مرحله قرارداد منعقده بطور یکطرفه از سوی سازمان فسخ می گردد.

16- سازمان آ قای .... را بعنوان نماینده و ناظر خود معرفی نموده و طرف قرارداد موظف است با ایشان همکاری نماید.

17- اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه قرارداد ذکر شده است و هر گونه مکاتبه ای با نشانی مذکور ابلاغ قانونی محسوب می گردد.

18- در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا تعبیر این قرارداد، طرفین اداره حقوقی سازمان را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نموده و نظرآن اداره برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

19- سایر شرایط و مواردیکه پیش بینی نگردیده است تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به قراردادها و قوانین جاری مملکت بوده و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

20- طرف قرارداد اقرار نمود از کلیه مفاد مندرج در قرارداد اطلاع و آگاهی کامل داشته و با این وصف مبادرت به امضا آن نموده است.

این قرارداد در چهار ماده (ماده 4 مشمول بر بیست بند) و دو تبصره و سه نسخه تنظیم که هر یک حکم واحد را دارند.

                                  سازمان...................                   طرف قرارداد