ماده ۱ – طرفین قرارداد:

۱-۱ موجر:
۱-۲- مستاجر:

ماده ۲ – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره :

عبارتست از تملیک منافع شش دانگ یک واحد پرورش جوجه گوشتی

ماده ۳ – مدت اجاره:

مدت اجاره ۱۲

ماده ۴ – اجاره بها و نحوه پرداخت:

۴-۱- میزان اجاره بها جمعا مبلغ
۴-۲-۱- چک شماره و پنج میلیون ریال
۴-۲-۲- چک شماره و پنج میلیون ریال
۴-۲-۳- چک شماره و پنج میلیون ریال
۴-۲-۴- چک شماره و پنج میلیون ریال

ماده ۵ – تسلیم مورد اجاره

۵-۱- موجر مکلف است
ماده ۶- فسخ قرارداد
۶-۱- در صورتی که مستاجر به هر
۶-۲- در صورت عدم انجام هریک از تعهدات
۶-۳-در صورتی که آب مرغداری قطع شود و یا
۶-۴- در صورتی که موجر ملک موضوع
۶-۵- مستاجر کلیه خیارات

ماده ۷– سایر شرایط قرارداد اجاره :

۷-۱- مستاجر نمی تواند از مورد
۷-۲- مستاجر حق استفاده
۷-۳- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد.
۷-۴- پرداخت هزینه های مصرفی آب/ برق/سوخت/

۷-۵- مالیات مستغلات و
۷-۶- مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ،
۷-۷- تمدید قرارداد اجاره فقط با
۷-۸- مستاجر موظف است در پایان مدت اجاره نسبت
۷-۹- مستاجر موظف است نسبت به ارائه مفاصا
۷-۱۰- مستاجرموظف است نسبت به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان
۷-۱۱- به منظور تضمین انجام کامل تعهدات قراردادی، مستاجر یک فقره چک
این قرارداد در تاریخ در تهران و در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید .