در شرایط ذیل، غرامت ایام بیماری از اولین روز پرداخت می‌شود، استراحت بیمار به‌دلیل هر نوع حادثه یا به‌دلیل بیماری حرفه‌ای باشد:

🔹بیمه‌شده بخشی از طول دوره استراحت (یا تمام آن) را در بیمارستان بستری شده باشد.

🔹استراحت بیمار در ارتباط با عواقب بیماری قبلی او باشد.

🔹کارفرما براساس ضوابط و مقررات مربوطه حقوق و مزایای سه روز اول بیماری را پرداخت کرده باشد.

🔹لازم به یادآوری است، در سایر موارد به‌جز موارد فوق از روز چهارم پرداخت می‌شود.
منبع: آتیه نو