🔷1.عادی

🔶2.ممتاز

🔷3.دارای حق تقدم

🔶4.ممتاز در مورد قسمتی. از مطالبات و داری حق تقدم در مورد بیمه

پاسخ👈 گزینه 3صحیح میباشد باستناد ماده 60 قانون تاسیس بیمه مرکزی و مرتبط با ماده58 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی