درصورتی که تبدیل فرد معیوب ،ممکن نباشد مستاجر می تواند بنابه خیارتعذرتسلیم اجاره رافسخ کند.

✋🏻👈🏻عدم قدرت برتبدیل وتسلیم عین مستاجر ،مطلق ودائمی باشد ،عقد اجاره منفسخ می گردد.

✍🏻ماده ۴۸۳ تلف عین مستاجره درمدت اجاره

⚠️تلف عین مستاجره دراثر حوادث قهری وطبیعی باشد ،اجاره انفساخ می گردد.

تلف اجاره درصورتی موجب انفساخ عقد اجاره است که عین مستاجره «عین معین»باشد.

🔴اگر مورداجاره کلی باشد درصورت تلف شدن،مستاجر می تواند ،فرد دیگری ازآن کلی را درخواست کند.


✍🏻ماده ۴۸۴ ممنوعیت موجر ازتغییر منافی بامقصود اجاره

⭕️منظوراز«تغییر»،تغییر مادی است ،نه تغییر حقوقی.

🔹انتقال مورداجاره به دیگری موجد خیار فسخ برای مستاجر نیست.
👈🏻مگر اینکه در اجاره شرط شده باشد.

✍🏻ماده ۴۸۵ تعمیرات ضروری برای حفظ عین

🖌دراثر تعارض دوضرر مالک ومستاجر،هردو ساقط می شود.

⚠️برطبق قاعده تسلیط ،مالک می تواند درعین مال خود تصرف کند.

🔵امکان اجبار موجر به تعمیرات اساسی ازسوی مستاجر وجود دارد.

⭕️مستاجر اگر مانع تعمیرات ضروری شود،دادگاه مستاجر رابه رفع ممانعت ملزم می کند.


❌درصورت ادامه ممانعت مستاجر،دادگاه حکم به تخلیه موقت می دهد .

💢مستاجر مسئول خسارتی است که درنتیجه ممانعت ازتعمیر بنا،حاصل شده باشد.

✍🏻ماده ۴۸۶؛ مسئولیت موجر درخصوص هزینه های نگهداری وانتفاع ازعین مستاجره

🖌هزینه های لازم برای نگهداری عین ومخارج مربوط به انتفاع ،همه برعهده موجراست.

🔴درحق انتفاع ،مخارج مربوط به انتفاع برعهده منتفع خواهد بود.

🔹تعمیرات کلی واساسی مربوط به اصل بنا به عهده موجراست.


💢تعمیرات جزئی وتزئینی برای انتفاع بهتر به عهده مستاجر است.

⭕️چنان چه مستاجر برای انجام تعمیرات ازموجر نمایندگی نداشته باشد وموجر درخصوص تعمیر کوتاهی کند،
مستاجر می تواند الزام او رااز  دادگاه بخواهد.


🛑درصورت امتناع موجر ازاجرای حکم دادگاه،اجرای حکم ازطریق فروش اموال موجر یااستفاده ازاجاره بها ،فراهم می شود.

⚠️مستاجر می تواند درصورت امتناع موجر ازاجرای حکم درمدت معین ،اجاره رافسخ کند.

✍🏻ماده ۴۸۷تقصیر مستاجر؛

🖌تعدی وتفریط ازجانب مستاجر اورا (درحکم غاصب) قرارمی دهد.

💠اثبات تعدی وتفریط مستاجر ،باموجر است .

💢تعدی یاتفریط مستاجر ،نقض تعهد ضمنی او به عدم ارتکاب تقصیراست .

🔶خیارپیش بینی شده «خیارتخلف ازشرط فعل»است.

🛑به موجب عرف یاقرارداد،مستاجر ماعهد به حفظ مورداجاره باشد؛دراین صورت تعهد به وسیله او ،تبدیل به تعهد به نتیجه می شود.

👈🏻ماده ۴۸۸مزاحمت مادی شخص ثالث؛
👌🏻مزاحمت پیش ازقبض درحکم عیب پیش ازقبض وموجب خیار عیب است

🖌مزاحمت به کلی مانع تسلیم عین به مستاجر باشد منشا حق فسخ«خیارتعذر تسلیم»است.

🛑اگر موجر بدون مجوز قانونی ،قبل ازانقضا مدت اجاره ،عین مورداجاره راتصرف کند ،
مستاجر ابتدا حق فسخ ندارد،
باید به موجر رجوع کند ،
منع تصرف اورابخواهد،
هم چنین می تواند اجرت المثل مطالبه کند.

💢درمزاحمت مادی پیش ازقبض ،مستاجر اجاره رافسخ نکند ،می تواند برای رفع مزاحمت  ومطالبه اجرت المثل به مزاحم رجوع کند .

⚠️اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شود ،مستاجر حق فسخ ندارد وفقط می تواند به مزاحم رجوع کند.

🔶موضوع عقد اجاره ،تملیک منفعت است.


🔹موجر باید تاپایان مدت اجاره ،شرایط انتفاع مستاجر رافراهم کند.

💠حدوث عیب بعدازتسلیم مبیع به خریدار خیارعیب نمی دهد.

✅حدوث عیب بعد ازتسلیم عین مستاجره ،به مستاجر خیارعیب می دهد.

⭕️ضمان معاوضی باتسلیم موردمعامله منتقل می شود.

❌صرف تسلیم عین مستاجره،ضمان معاوضی رابه مستاجر منتقل نمی کند.