🔹 دادن چک برای پرداخت اجاره بها و پذیرش موجر دلیل بر تبدیل تعهد دین مستاجر نیست،زیرا چک وسیله پراخت دین است و تبدیل تعهد باید مقصود باشد.

🔻 تبدیل تعهد دو ویژگی دارد:

1-تغییر تعهد به سبب تغییر ارکان آن
2-اسقاط تعهد قبلی و تجدید تعهد

🔹 در تبدیل تعهد اگر تعهدات سابق به جهتی از جهات باطل باشد،تبدیل تعهد صورت نمی گیرد.

🔻 اگر تعهد معلق به وجود شرطی باشد پس از تبدیل نیز مثل تعهد اصلی معلق به شرط است،مگر این که مفاد تراضی دو طرف این باشد که تعهد معلقی را تبدیل به تعهد منجزی با موضوع یا طلبکار تازه کنند.