دستور موقت در دعوای تصرف عدوانی با دستور موقت به معنای اخص متفاوت بوده و لذا صدور دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد و ثانیآ اجرای آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نمی باشد.