بدینوسیله جناب آقای ............................ فرزند ................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ..................... رضایت منجز خود را نسبت به فعالیت همسرش سرکار خانم ...............................در اشتغال به .................... را برای مدت ..................... اعلام می نماید.