دو مدل وارانتی جهت حفظ حقوق کارفرمایان در پروژه های ای پی سی :


Initial Warranty Period & Equipment Warranty Period :
دوره وارانتی ابتدایی  و دوره وارانتی تجهیزات:


1) Initial Warranty Period :
منظور از این دوره زمانی است که پیمانکار تعهد به رفع نقص را برای مدتی به طور مثال برای مدت ٥ سال از Closing Date بر عهده می گیرد.


2) Equipment Warranty Period :
منظور از دوره وارانتی تجهیزات ، دوره ای است بعد از دوره وارانتی ابتدایی که کارفرما جهت استفاده از وارانتی می تواند در هر مورد به سازندگان تجهیزاتی که از عملکرد صحیح برخوردار نمی باشند مراجعه نماید.