موکل: آقای/خانم/شرکت…

وکیل: -------------

مورد وکالت: وکالت در طرح و پاسخگویی وکیل به هر گونه دعوی حقوقی،  کیفری یا اداری و انتظامی له یا علیه موکل با حق مراجعه به کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری و پاسخگویی به آن با اختیار اعتراض به رای، تجدیدنظر، استرداد دادخواست یا دعوی، وکالت در توکیل به هر شخص ولو به خود وکیل،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،جلب شخص ثالث و ورود ثالث و دعوی تقابل و دفاع در قبال دعاوی مذکور،  ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور،تعیین مصدق و کارشناس،قبول یا رد سوگند ،دعوی خسارت و ادعای اعسار و درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل،مصالحه و سازش

لازم به ذکر است ضروری برای وکالت در دیوان عدالت اداری عبارت حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری درج گردد.