🔹بازرسی‌ اماکن جهت دستگیری متهمان فراری یا کشفِ آلات و ادوات جرم باید با رعایت مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود.

🔹همچنین بایستی از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد خودداری گردد.

🔹 علاوه بر این، در جریان بازرسی اماکن، افشای نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن‌ها ممنوع است.