به این معناست که در مورد پرونده شما در دادسرا تصمیم‌گیری نهایی شده و بازپرس محترم نظر قطعی خود را در قالب 《قرار نهایی》 صادر نموده است. ممکن است تصمیم بازپرس بر عدم مجرمیت و عدم لزوم ادامه تحقیقات بوده و یا ایشان اتهامات را وارد دانسته و پرونده را شایسته‌ی رسیدگی در دادگاه دانسته باشد.