نحوه احتساب مزد روز های تعطیل جمعه و مرخصی استحقاقی کارگران روز مزد مستند به ماده ۴۳ قانون کار بوده و مبنای محاسبه مزد آنان میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین روز کارکردشان خواهد بود .

🔹 هر گاه ساعات کار کارگران کارمزد و یا روز مزد کمتر از ساعات کار تمام وقت کارگاه باشد مزایای رفاهی و انگیزشی به نسبت ساعات کار و به ماخذ ساعات کار تمام وقت محاسبه و پرداخت میشود.

🔹طبق ماده ۶۴ قانون کار میزان مرخصی استحقاقی ( قابل استفاده ) سالانه کارگران ۲۶ روز کاری در طول یک سال است.