نظرمشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۱۰۴۸/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۵/۴)

 🔻مطابق ماده۱۴قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام‌ضرروزیان‌های مادی‌ومعنوی‌و... ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک ‌حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام ‌به‌ عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال‌آن‌حکم نماید».
🔹 برای تقویم خسارت ‌مالی زیان‌ معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کار‌شناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.