بسم الله الرحمن الرحیم  و به نستعین  بمضمون آیه شریفه ( از احصر احد کم الموت ان  ترک خیر الوصیه للوالدین  والا قربین  بالمعروف  حقا علی  تحقیق ) ازآنجاکه توفیقات  ربانی  و تائیدات  سبحانی  شامل  حال  .............. در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید و بعد الحضور در کمال  صحت  و سلامت  عقل  و شعور و اقرار به و حدانیت ذات  لایزال احدیت  و نبوت  و خاتمیت  محمد مصطفی امین اسرار و بیت  و امامت  و ولایت  علی ابن ابی طالب  فخر عالم  بشریت  و یازده فرزند بزرگوارش (صلوات الله علیه اجمعین ) به موجب این  وصیت همسر دائمی  خود  .............. مقیم  نشانی  فوق (نشانی  موصی ) را وصی  شرعی  و قانونی  خود قرارداد که پس از آنکه موصی دعوت  حق  را لبیک  گفت  و به دیار باقی  شتافت  پیکر وی  را بر طبق  شئون  خانوادگی  در یکی از قبرستانهای  مسلمین  تغسیل تجهیز تکفین وتدفین  نماید. نماز لیله الذمن  و مراسم  روز فوت سوم  هفتم  و چهلم  و اولین  سالگرد فوت  را وفق  اعتبار حیث  خانوادگی  بجا آورد بمدت  ................ ماه برایم  نماز و روزه استیجاره نماید و پس از جمع آوری  ما ترک  نسبت  به تصفیه واجبات  مالی  و تادیه دیون ثابته احتمالی از جمله مهریه همسرم (وصی ) اقدام  نماید با قید اینکه ثلث  دارائی  و اموال اینجانب اعم از منقول  و غیر منقول در مالکیت  همسرم  که درعین  حال وصی اینجانب است اسقرار یابد پس مابقی  ترک  را کما فرض اله پس از وضع  ثلث  و تملیک آن آنچه  موجود باشد بین  ورثه تقسیم  نماید. و هیچیک از ورثه را حق ادعا و اعتراض بر آن  نبوده و ثلث  ما ترک  متعلق  به همسر موصوفه ام  خواهد بود. موصی از وصی و وراث  خواهان است  که خداوند یکتا را در همه حال  ناظر و حاضر دانسته که این امر موجب رضای  خداوند و رسول  و شادی  روح  وی  خواهد بود. خداوند برایشان اجر جزیل  و فیض  عظیم  عطا نماید و رحمت  پروردگار بر همه بازماندگان باد والسلام .