Five essential elements of a valid contract include:
پنج عنصر اساسی یک قرارداد معتبر عبارتند از :


1) competent parties;

١) طرفین واجد صلاحیت :

به عنوان مثال داشتن حداقل سن هجده سال تمام در بعضی از نظام های حقوقی و یا برخورداری از سلامت روانی2) subject matter;

٢) موضوع :

قرارداد باید به طور شفاف و کافی موضوع توافق را بیان نماید .
موضوع قرارداد نباید غیر قانونی باشد و یا برای نیل به یک هدف غیر قانونی باشد.3)Consideration;

٣) عوض :

پول ، کالا ، خدمات و یا ترکیبی از انها ممکن است بعنوان عوض معاملات در نظر گرفته شوند.4) mutuality of agreement;

٤) تقابل توافق :

اصطلاح دیگر عبارت فوق Meeting of Minds میباشد و منظور از ان برداشت و فهم مشترک از قرارداد می باشد.5) and mutuality of obligation ;

٥) تقابل تعهد :

منظور از این دکترین این است که هیچ یک از طرفین به تنهایی ملزم به انجام قرارداد نمی باشند مگر اینکه هر دو طرف ملزم باشند.