در بعضی مواقع مجبور می شویم برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کنیم و دادخواستی بابت حقی که می خواهیم بدست اوریم مطرح می کنیم وبعضی اوقات پیش می آید که شخص مقابل ،اهل دادگاه و پاسگاه نیست و قبل از اینکه پرونده به نتیجه برسد از در سازش وارد می شود و مسئله به صورت موقت حل می شود حالا چه باید کرد بهترین راه این است که درخواست استرداد دعوی را از دادگاه بخواهیم در این نوع درخواست اگر شخص بدهکار بعد از سازش ، مجددا به تعهد خود عمل نکرد می توانیم دوباره علیه او دادخواست بدهیم .

نمونه ای از در خواست استرداد دعوی

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی ............

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند ، اینجانب ............. فرزند ............... دارای شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساکن .............. مدعی و خواهان دعوی مطروحه در آن شعبه به کلاسه  پرونده شماره ............به استحضار می رسانم که از دعوی  خود علیه آقای / خانم ............... فرزند ............ صرف نظر کرده و تقاضای استرداد دعوی  خود را دارم لذا از دادگاه محترم تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم /  یا /صدور قرار سقوط دعوی مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید ) را دارم .

نام و نام خانوادگی (خواهان )

امضاء و تاریخ