احتراماً به استحضار می رساند ، اینجانب ............. فرزند ............... دارای شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساکن .............. مدعی و خواهان دعوی مطروحه در آن شعبه به کلاسه  پرونده..

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی ............

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند ، اینجانب ............. فرزند ............... دارای شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساکن .............. مدعی و خواهان دعوی مطروحه در آن شعبه به کلاسه  پرونده شماره ............ اقرار می نمایم که از دعوی خودم  علیه خوانده  آقای / خانم ............... فرزند ............ به کلی صرف نظر کرده و  استرداد دعوی نموده و از دادگاه محترم تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم

با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی (خواهان )
امضاء و تاریخ