با سلام و عرض ادب احتراما عطف به پرونده کلاسه...مطروحه در آن دادگاه محترم دائر بر دعوی آقای...به طرفیت اینجانب تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اجاره که حسب نظر مبارک موعد رسیدگی به ساعت 9 صبح یوم جاری تعیین و استقرار یافته است دفاعا از حقوق خویش و قوانین جاریه و با تکذیب اصل و اساس ادعاهای خواهان محترم به انضمام تصاویر اسناد مدرکیه در پیوست به استحضار عالی می رساند..

اولا صرف نظر از ایرادات شکلی در خصوص تقویم یا عدم تقویم خواسته و عدم ابلاغ دلیل مثبت سمت وکیل محترم دادخواست دهنده به اینجانب که از مصادیق نقص دادخواست دهنده محسوب می شود و ملاحظه اخطاریه و ضمیمه های ابلاغی به این حقیر موید و مصدق مراتب فوق خواهد بود شایان عرض است اینجانب هیچ قراردادی اعم از اجاره و یا انتقال منافع و سرقفلی مغازه متنازع فیه را به آقای خواهان نداشته که برای این حقیر ضمان ٱور و تعهد آور قهری و قراردادی بوده باشد و اصل نسبیت در عقد و قراردادها و اعمال حقوقی اقتضا دارد طرفین قرارداد تعهدات مربوطه از همدیگر مطالبه نمایند و آقای خواهان از نظر اینجانب هیچ سمتی در محل مغازه متنازع فیه نداشته و ندارد و صراحتا مغازه مذکور تحت رابطه استیجاری آقای ....با اینجانب بوده که بدون اذن و اجازه و رضایت بنده به شخص غیرمنتقل شده است که اینجانب نیزمراتب عدم رضایت خویش را چه به صورت شفاهی و چه از طریق ارسال اظهارنامه رسمی شماره ....به مشارالیه اعلام و ابلاغ و تقاضای تخلیه محل مغازه را نموده ام که مع الاسف به جای تمکین ازخواسته بحق و قانونی اینجانب اقدام به تقدیم و طرح دعوی واهی حاضر نموده اند که مورد تکذیب بنده بوده و دعوی مربوط به تخلیه محل و فسخ رابطه استیجاری را نیزتحت پرونده کلاسه ....مطروحه در آن دادگاه محترم تقدیم و منتظر  حلول وقت رسیدگی می باشم
ثانیا اینجانب نزد هیچ شخصی در خصوص معامله ادعایی آقای خواهان ابراز و یا اظهار نظری مبنی بر تمایل و رضایت نداشته و ندارم و به شدت مورد تکذیب بنده می باشد و آقای وکیل محترم خواهان نیز به شهادت شهود استناد جسته بدون اینکه حتی نام شهود را قید نموده باشند و در واقع مرتکب ترک امر قانونی دال بر تقدیم شهادت نامه از شهود ادعایی شده اند و هیچ دلیلی بر اعلام رضایت و اذن حقیر موجود نیست و فی الواقع نیز اعلام رضایتی ننموده ام و نظر به اینکه ناقل ادعایی ،صحیح و مورد حمایت قانونی نبوده و انتقال منافع محل استیجاری به آقای خواهان وفق مقررات صورت نپذیرفته است و از سویی تجویز انتقال منافع نیز از سوی محاکم صالحه صادر نشده است ادعای خواهان محترم بیوجه و محکوم به رد است و اساسا دعوی متوجه بنده نمی باشد .فلذا نظربه فقدان وصف ناقل صحیح قانونی در توافقنامه ادعایی آقای خواهان با آقای ....و عدم رضایت اینجانب و اینکه تقاضای تخلیه و فسخ رابطه استیجاری بشرح پرونده فوق الذکر شده است تقاضای رد دعوی خواهان برابر مقررات جاریه را دارد.