احتراماٌ اینجانب ( نام ونام خانوادگی شاکی ) فرزند  .... بدینوسیله مراتب شکایت خود را علیه آقای (نام ونام خانوادگی مشتکی عنه ) مبنی بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت فرزند شرح ذیل تقدیم می دارم..

مشخصات شاکی: نام :-------------نام خانوادگی :----------------نام پدر ---------------تاریخ تولد :---------------
نشانی دقیق :-----------------------------------------------------------------------------------------------
مشخصات متشکی عنه : نام
:----------------نام خانوادگی :------------------------نام پدر:-------------------
نشانی دقیق :-----------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع:-:بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت

 

تاریخ وقوع جرم :----------------روز--------------ساعت------------محل وقوع جرم

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب--م..........................
شرح ماوقع:

احتراماٌ اینجانب ( نام ونام خانوادگی شاکی ) فرزند  .... بدینوسیله مراتب شکایت خود را علیه آقای (نام ونام خانوادگی مشتکی عنه ) مبنی بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت فرزند شرح ذیل تقدیم می دارم :

ااحتراما به استحضار می رساند که اینجانب غضنفر رضایی  فرزند بابافارس ساکن اصفهان خ ایبی نفر  از اقای  حسین دونفری  فرزند قدرت ساکن اصفهان  خ اول کوچه دوم پلاک 4 طبقه اول  شاکی هستم  زیرا نامبرده  به علت بی احتیاطی در رانندگی و سرعت غیر مطمئنه  با فرزند اینجانب بنام عزت اله  رضایی  برخورد و تصادف کرده که  منجر به فوت وی شده است و کارشناس محترم راهنمایی رانندگی نامبرده را مقصر شناخته است  لذا ضمن شکایت از وی بابت به احتیاطی در رانندگی منجر به فوت تقاضای تعقیب کیفری و مجازات نامبرده و  اخذ دیه را دارم

اختصاصی بابافارس
 

تدلایل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می گردد
1- اسامی شهود و ادرس انها
2- دلائل و مدارک دیگر                                                                         نام و نام خانوادگی
امضا و تاریخ