خواهان: خانم ...... فرزند...... شغل: خانه دار: با وکالت وکیل دادگستری به نشانی ..........

خوانده: آقای ...... شغل: آزاد

تامین خواسته و بهای آن : تامین خواسته (اقدام پیش از ابلاغ) به میزان 310 عدد سکه تمام بهار آزادی

 دلایل و منضمات:

1-وکالت نامه به شماره ---- مورخ 19/08/1394 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000ریال باطل شد.

2-شناسنامه به شماره --------- مورخ 23/6/1350

3- سند طلاق به شماره -------- مورخ 19/8/1394

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی و حقوقی

باسلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند:

با توجه به اینکه مهریه موکل 310 سکه تمام بهار آزادی است و یک سکه آن در ازای صدور حکم طلاق بذل گردیده است و بیم نقل و انتقال اموال خوانده محترم وجود دارد، لذا صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال نامبرده به میزان مهریه فوق الذکر به استناد بند الف ماده 108 و بخش اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام پیش از ابلاغ مورد استدعا می باشد.

 با تشکر