٢٠ راه قانونی جهت فسخ یک قرارداد بین المللی :


١) بعضی از قراردادها جهت لازم الاجرا بودن باید به صورت کتبی باشند. 

این قراردادها تحت دکترین Status of Frauds هستند که در نظام های حقوقی مختلف و ایالات مختلف با یکدیگر متفاوتند مانند خرید زمین . 

یعنی اگر قرارداد خرید زمینی به صورت شفاهی باشد ، خواهان دعوا با استناد به این دکترین قادر به دفاع از خود و فسخ قرارداد در دادگاه می باشد.

٢) به کار بردن تقلب در ایجاد انگیزه برای خریدار توسط فروشنده

٣) قراردادهای خلاف وجدان

٤) قراردادهای خلاف نظم عمومی

٥) قراردادهای حاوی اظهارات خلاف واقع اساسی

٦) نقض اساسی توسط یکی از طرفین

٧) غیر ممکن شدن اجرای قرارداد

٨) قراردادهای منعقد شده توسط افراد فاقد صلاحیت

٩) شروط اساسی قرارداد نباید مبهم باشند 

١٠) انعقاد قرارداد توسط افراد زیر ١٨ سال 

١١) قراردادهایی که به علت ایرادات موجود در ساختمان برای مستاجر حق فسخ را بوجود می اورد

١٣) قراردادهای تحت اجبار 

١٤) قراردادهای حاوی اشتباه دو طرف قرارداد

١٥) قرادادهای غیر معتبربه علت مخالفت با قوانین  خاص مانند قراردادهای منعقده بین رقبا که مخالف  قوانین ضد تراست است

١٦) قراردادهای حاوی اعمال نفوذ ناروا

١٧) قراردادهای با موضوع غیر قانونی

١٨) قراردادهای ناقض قوانین موجود 

١٩) قراردادهای غیرمعقول از لحاظ اقتصادی

٢٠) عقیم شدن موضوع قرارداد


نکته : مهلت شکایات بعد از نقض قرارداد در هر سیستم حقوقی و ایالت ممکن است متفاوت باشد.
(Status of Limitation)