در تعیین حضانت اطفال ، مصلحت طفل مورد توجه قرار می‌گیرد نه عسر و حرج پدر و مادر بنابراین دادگاه به اقتضای مصلحت می‌تواند حضانت طفل قبل از سن هفت سالگـی را به پدر واگذار کند و یا بعد از سن هفت سالگی مجدداً مادر را صالح به حضانت بداند.