ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برأی پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.
هدف از اجرأی روش
صدور مجوز جهت تنظیم سند رسمی اعم از نقل و انتقال یا تقسیم نامه به ماترک متوفی بین وراث یا هرنوع معامله وراث با اشخاص دیگر
خدمت گیرندگان
کلیه افرادی که نسبت به تنظیم اظهارنامه ارث اقدام می‌نمایند.
مدارک مورد نیاز:
۱-     تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارث در اجرأی ماده ۲۶ ق.م.م که وراث مکلفند تا ۶ ماه از تاریخ فوت نسبت به تکمیل و تسلیم اقدام نمایند.
۲-     تقاضای کتبی جهت اخذ فرم ۱۸
۳-     کپی سند مالکیت زمین
۴-     کپی سند مالکیت خانه
۵-     کپی سند مالکیت اتومبیل ( خودرو )
۶-     کپی سند مالکیت تلفن ثابت و همراه
۷-     کپی برگ فوت
۸-     کپی وصیت نامه
۹-     کپی شناسنامه کلیه وراث
۱۰- کپی کارت ملی کلیه وراث (پشت و رو )
۱۱-  کپی سند ازدواج
-   لازم به یادآوری است به همراه داشتن اصل کلیه اسناد فوق جهت تطبیق با تصاویر آن‌ها  الزامی است.

 
💥شرح مراحل انجام کار:
۱-     تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراث
۲-     صدور دستور توسط رئیس گروه مالیاتی و ثبت در دفتر توسط دبیرخانه
۳-     صدور فرم ۱۸
۴-     ارسال اظهارنامه به دفتر مرکزی ارث ، واقع در تهران ؛ توسط اداره امورمالیاتی
۵-     تسلیم حصر وراثت و تقاضای صدور فرم ۱۹ توسط وراث
۶-     صدور دستور توسط رئیس گروه  مالیاتی و ثبت در دفتر دبیرخانه
۷-     تنظیم گزارش ارزیابی ماترک متوفی توسط کارشناس ارشد مالیاتی
۸-     تائید گزارش ارزیابی کارشناس ارشد مالیاتی توسط رئیس گروه  مالیاتی
۹-     وصول مالیات (در صورتیکه وراث مشمول مالیات بر ارث باشند)
۱۰-  صدور گواهی فرم ۱۹ و تحویل آن به مودی
قوانین و مقررات مربوطه
ماده ۱۷- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :
۱- در صورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون.
۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.
۳- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون برأی وراث طبقه دوم.
ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:
۱- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر ، مادر ، زن ، شوهر ، اولاد و اولاد اولاد
۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آن‌ها
۳- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو ، عمه ، دائی ، خاله و اولاد آن‌ها
ماده ۱۹- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.
تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیأت  حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیأت  مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارأی وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده است.
ماده ۲۰: نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح ذیل است...

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( ۳۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد.معافیت مذکور برأی هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد.