افراد زیر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان  را از سازمان بهزیستی درخواست نمایند.

الف: زن و شوهری که پنج‌ سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این‌که حداقل یکی‌ از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ب: زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این‌ که حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.