دعاوی تاخیر در قراردادهای ای پی سی :

نکته : پیمانکار صرفا در موارد تاخیرات موجه (Excusable Delays) می تواند علیه کارفرما اقامه دعوی تمدید زمان و مبلغ قرارداد را بنماید.

منظور از این نوع تاخیرات، ان دسته از تاخیرات هستند که ماورای کنترل پیمانکار می باشند. 

به عبارت دیگر ، شخص دیگری و یا چیز دیگری مسبب وقوع انها می باشند.

تاخیرات موجه شامل :

🔸فورس ماژور

🔸تغییراتی که با درخواست کارفرما در پروژه اعمال می گردد 

🔸موارد غیر قابل پیش بینی در هنگام مزایده
  
🔸شرایط اب و هوایی نامناسب

🔸تغییر قوانین توسط دولت
 
🔸و تمامی مواردی که پیمانکار در وقوع انها قصوری نداشته است
 
می باشند.