-مرگ متعاقب تصادف و حادثه ، حتی اگر بیمار چند ماه بعد از تصادف فوت نماید ؛
- مرگ متعاقب سوختگی وخودسوزی ؛
- مرگ به دنبال وقوع قتل ؛
- مرگ به دنبال مسمومیت دارویی وشیمیایی
-مرگ به دنبال سوء مصرف مواد مخدر؛
- مرگ به دنبال عمل جراحی ؛
- مرگ حین و بعد از بیهوشی؛
- مرگ درحین طبابت و اقدامات درمانی ؛
- مرگ به دنبال سقوط از بلندی ؛
- مرگ به علت برق گرفتگی ؛
- مرگ به علت غرق شدگی ؛
- مرگ ناشی از سلاح سرد ؛
-مرگ ناشی از سلاح گرم ؛
- مرگ های ناگهانی و غیرقابل توضیح ؛
- مرگ به دنبال تزریقات ؛
- مرگ متعاقب نزاع ؛
- مرگ به دنبال کودک آزاری ؛
- مرگ در مراکز نظامی و مجتمع های خوابگاهی ؛
- مرگ در سرای سالمندان و مراکز بهزیستی ؛
- مرگ در بازداشتگاه ها ؛
- مرگ به علت گاز گرفتگی ؛
- مرگ حین کار ؛
- مرگ متعاقب سقط ؛