قرارداد

 

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن : …………………………………………………………

طرف دوم قرارداد(مستاجر): شرکت ………………..(سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی ……………………………