جناب آقای ……..

مدیر محترم ……..

باسلام واحترام

با توجه به گزارش انتظامات سازمان آقای ……..  در  روز …….. مورخ …….. بدون اخذ مرخصی در اداره حضور نیافته است. مراتب جهت استحضار صدور اوامر مقتضی  تقدیم می گردد.

با تشکر ……..