مطابق ماده ٦٠٨ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. «قَذف» عبارت است از این‌که به مرد یا زن، تهمت و نسبت زنا یا لواط زده شود.

🔹منظور از توهین در این ماده، توهین ساده محسوب می‌شود و  از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود. 

🔹خطاب کردن افراد با نام حیوانات مانند سگ و یا هر حیوان دیگر نیز از مصادیق بارز توهین محسوب می شود. چه اینکه ملاک در تحقق توهین انجام عملی است که موجب تحقیر و سخیف شدن فرد بشود.