اگر بیمه شده در دو سال آخر کاری خود در چند کارگاه کار کند، فرمول مستمری به تعدا سنوات حق بیمه در هر کارگاه محاسبه، و مستمری برقراری فرد جمع مستمری محاسبه شده برای هر کارگاه می باشد.