اگر مردی به همسرش نسبت زنا دهد نه تنها برای همیشه به هم حرام میشوند، بلکه از یکدیگر ارث هم نمی برند.

🔹نسبت دادن جرم مذکور که به آن لعان میگویند با قسم های ویژه ای در نزد قاضی محقق میشود و پس از انجام این مراسم است که زن به مرد حرام ابدی و مانع ارث بردن از یکدیگر میشود.