کارفرما، مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگانش مانند مدیر یا مسئول اداره کارگاه، در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

🔹در صورتی که کارفرما، از کسر حق بیمه سهم کارگر، خودداری نماید، مسئولیت پرداخت، به عهده شخص کارفرما است؛ و نه کارمند یا کارگر او.